• Om donation

  Organ och vävnader som kan doneras

  De organ vi idag transplanterar i Sverige är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarm. I viss utsträckning transplanterar vi även så kallade cell-öar från bukspottkörteln till patienter med diabetes. Vävnader som transplanteras är främst hornhinnor och hjärtklaffar men också hud, hörselben och benvävnad.​

  ​​​Varje år genomförs omkring 700 organtransplantationer i Sverige och omkring 1000 vävnadstransplantationer. Resultaten av transplantationerna är goda.

  Njurtransplantationer 

  Utan en ny njure måste en njursjuk patient gå i dialys i genomsnitt tre dagar i veckan.  För njurtransplantationer gäller även att man även kan få en njure från en levande givare. Oftast är det någon närstående till patienten som donerar sin ena njure. Idag får knappt hälften av de som njurtransplanteras en njure från en levande givare. 

  Hjärttransplantationer

  I väntan på hjärttransplantation behöver den sjuke oftast behandling med ett så kallat hjälphjärta, det vill säga en mekanisk pump som hjälper till att upprätthålla blodcirkulationen. Detta kräver ofta sjukhusvistelse och livet blir mycket begränsat.

  Lungtransplantationer

  För att komma ifråga för lungtransplantation måste man ha en lungsjukdom där man har prövat alla behandlingsmöjligheter och dessa har visat sig vara otillräckliga. Den vanligaste orsaken till att man behöver en lungtransplantation är sjukdomar som emfysem, lungfibros, cystisk fibros med flera. Man kan transplanteras med en eller två lungor eller i sällsynta fall med både hjärta och lungor. 

  Levertransplantation

  Levertransplantation kan vara enda behandlingen vid svåra leversjukdomar. I majoriteten av fallen tar man levern ifrån en nyligen avliden patient. Man kan antingen använda sig av hela levern, eller en del av denna. Transplantationer för levande givare kan även förekomma vid levertransplantation. Det vanligaste är då att en förälder donerar en bit av sin lever till sitt leversjuka barn.

  Tunntarmstransplantation

  Tarmtransplantation är idag en etablerad behandlingsmetod för patienter med svår tarmsvikt. Andra orsaker kan vara tumörer. 1 – 5 patienter transplanteras årligen, varav en del är barn och unga.

  Vävnadsdonation

  De vävnader som transplanteras är framförallt hornhinnor och hjärtklaffar men även hörselben, hud- och benvävnader kan transplanteras. 

  Utan en hornhinnedonation kan bakomliggande ögonsjukdomar leda till blindhet, men med nya hornhinnor får man synen åter.

  Hjärtklaffar

  Behovet av hjärtklaffar kan bero på medfödda eller förvärvade hjärtfel. För vissa barn kan en hjärtklaffstransplantation vara det enda sättet att rädda livet. För vuxna finns möjligheten att bli transplanterad med en mekanisk klaff men barn kan endast bli transplanterade med en biologisk hjärtklaff, det vill säga en klaff som donerats från en avliden människa. Detta på grund av att barn inte kan äta blodförtunnande läkemedel under växande ålder, vilket är ett krav vid transplantation av mekanisk klaff. 

  Hud

  Hud från avlidna donatorer används som ett biologiskt förband på sårytor exempelvis vid brännskador. Huden fäster på patienten men läker inte fast helt, utan stöts bort efter cirka 2–4 veckor. Donatorhuden skapar en god sårläkningsmiljö och hjälper till att upprätthålla den intakta hudens vätske- och temperaturreglering som är förlorad i och med sårskadan. Den fungerar även smärtlindrande och skyddar mot infektioner. 

  Hörselben

  Sjukdomar i mellanörat kan medföra allt från en lätt hörselnedsättning, till total dövhet.  Då städet inne i örat inte kan användas på grund av uttalad inflammation kan det ersättas av städ eller hammarhuvud från en avliden donator. Det går även att framställa hörselben i titan men fördelen med mänskliga hörselben är att de ger mindre risk för avstötning.

  Benvävnad

  Benvävnad används i mindre skala vid ortopedisk kirurgi. En del ben kan erhållas från levande givare i samband med ortopediska operationer. Andra typer av benvävnad kan omhändertas från avlidna.

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall