• Om donation

  Möjlig donator

  För att bli aktuell som organdonator måste man avlida på en intensivvårdsavdelning.

  Krav för att organ- och vävnadsdonation ska vara möjlig

  • Organ och vävnader måste uppfylla de medicinska kraven.
  • Samtycke till donation finns genom en positiv viljeyttring eller att de anhöriga tolkar donators vilja såsom positiv till donation.
  • Donationsregistret har konsulterats efter att donator avlidit eller efter att ansvariga läkare i samråd med en annan legitimerad läkare tagit ställning till att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling. Dödsfallet, eller i förekommande fall ställningstagandet, ska vara dokumenterat i patientjournalen innan man kontrollerar i registret.

   

  Förutsättningar för vävnadsdonation

  Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara. Det innebär att även de patienter som avlider på andra ställen än på en intensivvårdsavdelning kan komma ifråga som vävnadsdonatorer. Hälso- och sjukvården har också längre tid på sig att ta tillvara vävnader.

   

  Faktorer som kan hindra donation av organ och vävnader

  Det finns flera faktorer som gör att en donation inte är möjlig.

   

  För att identifiera risker hos donatorn ska relevanta uppgifter hämtas in från patientjournalen och patientens ansvarige läkare samt från de närstående. Den tilltänkta donatorns kropp ska även genomgå de undersökningar som krävs för att upptäcka eventuella hinder för donation.

   

  Faktorer som kan innebära risk att överföra smitta eller sjukdom är först och främst sjukdom hos donator (där ingår tumör- och virussjukdom), sexuellt riskbeteende, resvanor, geografiskt ursprung, längre vistelse i annat land, injektionsmissbruk, tatueringar, olyckshändelser, vaccinationer och intag av läkemedel samt vissa medicinska och icke medicinska ingrepp.

   

  Uppgifterna om den tilltänkta donatorn ska hämtas in av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för arbetsuppgiften (SOSFS 2009:30).

   

  Även äldre personer kan donera organ och vävnader

  Det finns inga absoluta åldersgränser för en potentiell donator, vilket betyder att en person över 80 år i vissa fall kan donera välfungerande organ. Den individuella, medicinska prövningen av organens och vävnadernas skick avgör vilka organ och vävnader som kan tas tillvara.

   

  Transplantationskoordinator ska alltid kontaktas

  En transplantationskoordinator ska i tidigt skede kontaktas när en möjlig organdonator har identifierats. Transplantationskoordinatorn kontaktas när döden är fastställd eller efter att två läkare i samråd fastställt att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling och ställningstagandet är dokumenterat i patientjournalen. Då kan koordinatorn kontrollera om patienten finns i donationsregistret.

   

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall